Anna Michalska

Specjalizuje się w prawie upadłościowym oraz procesach restrukturyzacji, a także w prawie cywilnym.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po złożeniu z wynikiem pozytywnym organizowanego przez Ministra Sprawiedliwości egzaminu uzyskała licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 867. Uczestniczyła w licznych szkoleniach organizowanych przez KSSiP, w tym z zakresu ekonomii i finansów prowadzone w ramach Podyplomowych Studiów Menedżerskich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Od mo­men­tu uzy­ska­nia li­cen­cji doradcy restrukturyzacyjnego peł­ni­ła funk­cje tym­cza­so­we­go nad­zor­cy są­do­we­go oraz syn­dy­ka w wie­lu po­stę­po­wa­niach pro­wa­dzo­nych przed są­dem upa­dło­ścio­wym. W ramach swojej praktyki zawodowej zdobyła wieloletnie doświadczenie w kierowaniu i nadzorowaniu procesów upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorców działających we wszystkich sektorach gospodarki, również w odniesieniu do dużych spółek giełdowych.

Autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, a także prelegentka na konferencjach naukowych z tego zakresu. Wykładowca na Studiach Podyplomowych Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Brak wpisów