Jacek Hampelski

Ma­na­ger ban­ko­wy z po­nad 20-let­nim do­świad­cze­niem pra­cy w bran­ży ban­ko­wo­ści. W tym okre­sie kie­ro­wał De­par­ta­men­ta­mi Win­dy­ka­cji, Re­struk­tu­ry­za­cji, Mo­ni­to­rin­gu i Kre­dy­to­wa­nia w Cen­tra­li Ban­ku Zrze­sza­ją­ce­go ban­ki spół­dziel­cze.

Po­sia­da bo­ga­te do­świad­cze­nie w za­kre­sie:

  • zna­jo­mo­ści spe­cy­fi­ki oto­cze­nia bi­zne­so­we­go i sys­te­mu ban­ko­we­go w Pol­sce,
  • prak­tycz­nej wie­dzy zwią­za­nej z or­ga­ni­za­cją i za­rzą­dza­niem in­sty­tu­cja­mi ban­ko­wy­mi,
  • za­rzą­dza­nia ak­ty­wa­mi i pa­sy­wa­mi spół­ek re­struk­tu­ry­zo­wa­nych,
  • bez­pie­czeń­stwa praw­ne­go w dzia­łal­no­ści ban­ko­wej oraz prze­strze­ga­nia za­sad ety­ki ban­ko­wej.
Brak wpisów