adw. dr Patryk Filipiak

Doktor nauk prawnych, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Partner i założyciel kancelarii FILIPIAKBABICZ. Prezes Zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Współtwórca nowego Prawa Restrukturyzacyjnego.

Jest człon­kiem mię­dzy­na­ro­do­we­go sto­wa­rzy­sze­nia spe­cja­li­stów zaj­mu­ją­cych się upa­dło­ścią i re­struk­tu­ry­za­cją przed­się­biorstw INSOL EUROPE, Ze­spo­łu Mi­ni­stra Go­spo­dar­ki ds. Pra­wa Go­spo­dar­cze­go oraz Ze­spo­łu Mi­ni­stra Spra­wie­dli­wo­ści ds. No­we­li­za­cji Pra­wa Upa­dło­ścio­we­go i Na­praw­cze­go. Ekspert Banku Światowego.

Specjalizuje się w zarządzaniu kryzysowym, restrukturyzacji zagrożonych podmiotów gospodarczych, zarządzaniu majątkiem niewypłacalnych firm i osób fizycznych oraz ochronie praw wierzycieli w związku z niewypłacalnością ich dłużników. Pełnił funkcje tymczasowego nadzorcy sądowego, nadzorcy sądowego lub syndyka w wielu postępowaniach prowadzonych przed sądem upadłościowym.

Współautor i redaktor komentarza do prawa restrukturyzacyjnego, publikacji System Prawa Handlowego. Tom 6. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, komentarza do upadłości konsumenckiej i do rozporządzenia 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego, oraz kilkudziesięciu innych publikacji z dziedziny prawa gospodarczego.

Wykładowca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie na Wydziale Prawa i Administracji wykłada prawo upadłościowe.

Brak wpisów