13.03.2020

Koronawirus a rozprawy sądowe – informacja dla klientów

Z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację związaną z pandemią koronawirusa (COVID-19), nastąpiły zmiany w organizacji pracy wielu podmiotów, w tym sądów. Domyślamy się, że u wielu z Państwa fakt ten może wywoływać wątpliwości i obawy, w związku z czym postaramy się odpowiedzieć na najważniejsze z możliwych nurtujących Państwa pytań. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że prawnicy nadzorujący Państwa sprawy będą czuwać nad ich przebiegiem i niezwłocznie poinformują Państwa o nowych terminach rozpraw.

ZAGADNIENIA OGÓLNE

W dniu 12 marca br. Ministerstwo Sprawiedliwości wydało rekomendację, zgodnie z którą w sądach od 13 do 31 marca 2020 r. terminy rozpraw w postępowaniach, które nie mają naglącego charakteru będą przesuwane. Rekomendacja ograniczenia wokandy do spraw najbardziej pilnych jest podyktowana troską o zdrowie i bezpieczeństwo obywateli.

Na podstawie wspomnianej wyżej rekomendacji Sądy w Polsce zawieszają rozpatrywanie spraw do końca marca. W Wielkopolsce, taką decyzję podjęli już m.in. Prezesi Sądu Apelacyjnego i
Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz Sądów Rejonowych w Poznaniu dla Starego Miasta, Grunwaldu i Jeżyc, Nowego Miasta-Wildy a także Sądów Rejonowych w Środzie Wielkopolskiej, Lesznie czy Koninie. Kolejne sądy sukcesywnie publikują informacje dotyczące odwoływania rozpraw.

CZY WSZYSTKIE POSIEDZENIA/ ROZPRAWY ULEGNĄ PRZESUNIĘCIU?

Posiedzenia jawne i rozprawy w przedmiocie spraw niezaliczających się do kategorii pilnych oraz niebędące terminami publikacyjnymi orzeczeń sądu, które miały się odbyć w dniach od 13 do 31 marca b.r., ich terminy ulegną przesunięciu. Nie podlegają przesunięciu jedynie terminy rozpraw w sprawach pilnych, posiedzenia niejawne oraz wyznaczone wcześniej terminy publikacyjne orzeczeń sądów.

Sprawy pilne

Przesunięcie terminu rozprawy nie dotyczy tzw. spraw pilnych. Co kryje się pod tym pojęciem? Na liście Ministerstwa Sprawiedliwości znalazły się następujące kategorie spraw:

  1. sprawy w przedmiocie zastosowania i przedłużenia tymczasowego aresztowania, sprawy, w których orzeczono środek zabezpieczający w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym, sprawy rozpoznawane w postępowaniu przyspieszonym oraz sprawy zagrożone przedawnieniem karalności czynu albo przedawnieniem wykonania kary, oraz sprawy o zastosowanie środka detencyjnego w postaci umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub zastosowania wobec niego aresztu dla cudzoziemców, sprawy, w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie sądu dotyczy zwolnienia osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego albo jest niezbędne do wykonania takiej kary lub środka przymusu w tym zakładzie lub areszcie;
  2. sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, wymagające wydania zarządzenia w trybie art. 569 § 2 ustawy Kodeks postępowania cywilnego, sprawy, o których mowa w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, sprawy dotyczące umieszczenia nieletniego w schronisku dla nieletnich, sprawy, w których nieletni został umieszczony w schronisku dla nieletnich oraz sprawy dotyczące umieszczenia małoletniego cudzoziemca w placówce opiekuńczo-wychowawczej, jak również czynności z zakresu postępowania wykonawczego w wyżej wymienionych sprawach, a także sprawy w przedmiocie rozpoznania wniosków o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów małoletnich w postępowaniu przed sądem lub innym organem;
  3. sprawy, o których mowa w ustawie o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób;
  4. sprawy z wniosku, o którym mowa w art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
  5. sprawy związane z wykonaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA);
  6. przesłuchania osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie.

Nadto, zależnie od potrzeby i pilności, Prezesi sądów mogą podejmować decyzje w zakresie innych spraw wymagających rozpoznania. Ministerstwo Sprawiedliwości zwróciło się do wszystkich sądów powszechnych w Polsce o zamieszczenie informacji o kategoriach pilnych spraw na ich stronach internetowych.

Jeśli Państwa rozprawa nie dotyczy spraw znajdujących się na liście kategorii spraw pilnych zamieszczonej poniżej, ani nie stanowi terminu publikacyjnego, jej termin najprawdopodobniej został przesunięty.

JAK UZYSKAĆ INFORMACJĘ O ZMIANIE TERMINU ROZPRAWY I INNYCH PROBLEMACH ORGANIZACYJNYCH SAMODZIELNIE?

Biura Obsługi Interesantów w większości sądów zostały zamknięte. W dalszym ciągu istnieje jednak możliwość kontaktu telefonicznego oraz korzystania z e-usług, które pozwalają na załatwienie większości spraw bez wychodzenia z domu, do czego też zachęcają sądy.

Celem uzyskania informacji czy wyznaczony termin został przesunięty, czy rozprawa odbędzie się planowo, zalecamy nawiązanie kontaktu telefonicznego albo drogą korespondencji elektronicznej z biurem obsługi interesantów danego sądu lub z sekretariatem konkretnego wydziału. Najlepiej zrobić to dzwoniąc pod podany numer telefonu bądź wysyłając wiadomość na wskazany adres poczty elektronicznej. Wszystkie niezbędne dane kontaktowe dostępne są na stronach internetowych sądów.

W sytuacji wyznaczenia nowego terminu posiedzenia jawnego lub rozprawy, zostaną Państwo zawiadomieni o nim przez sąd listownie. Na mocy obowiązujących przepisów, takie zawiadomienie powinno zostać doręczone co najmniej tydzień przed wyznaczonym terminem.

Zaleca się również regularne odwiedzanie stron internetowych sądów w celu zapoznawania się z najnowszymi wiadomościami odnośnie ich funkcjonowania. W obecnej sytuacji, która zmienia się bardzo dynamicznie, wskazane jest pozostawanie na bieżąco z informacjami jeżeli samodzielnie pragną Państwo podejmować działania.

CZY MOŻNA ZŁOŻYĆ PISMO DO SĄDU?

Zawieszenie rozpoznawania większości spraw na posiedzeniach jawnych i rozprawach nie oznacza całkowitego zawieszenia pracy sądów. W dalszym ciągu mają odbywać się posiedzenia niejawne, rozprawy w wymienionych wcześniej sprawach pilnych oraz wyznaczone wcześniej terminy publikacyjne. W dalszym ciągu można również nadać pismo do sądu, należy to jednak uczynić za pośrednictwem operatora pocztowego. Nie ma już możliwości doręczania pism w punktach podawczych znajdujących się w budynkach sądów.

ZAPEWNIAMY POMOC

W razie pojawienia się u Państwa wątpliwości związanych z kwestią funkcjonowania sadów w okresie pandemii koronawirusa (COVID-19), zachęcamy do kontaktu z Kancelarią FILIPIAK BABICZ LEGAL Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu lub bezpośrednio z prawnikiem prowadzącym Państwa sprawę.

KONTAKT Z KANCELARIĄ:

T: +48 61 222 43 80
F: +48 61 222 43 83
office@filipiakbabicz.com

Zobacz także:
10.03.2021

Podcast odc. 005: Nowe prawo holdingowe – armagedon czy wyważony kompromis?

08.02.2021

Podcast odc. 004: Jak zarządzać pracownikami w kryzysie? Aspekty prawne i psychologiczne

02.02.2021

ALERT: Tarcza antykryzysowa 7.0 – branża hotelarska

12.01.2021

Nowe obowiązki spółki jawnej na gruncie CIT

21.12.2020

ALERT PRAWNY: Dotacje dla przedsiębiorców, dotacje branżowe, zapowiedź II rundy subwencji

02.11.2020

ALERT PRAWNY: Projekt „Branżowej” Tarczy Antykryzysowej 6.0