30.03.2020

Kwarantanna a uprawnienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Państwowa Inspekcja Sanitarna została powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego i podlega Ministrowi Zdrowia, zaś jej organy dysponują szeregiem uprawnień, które w artykule zostaną przedstawione przez pryzmat kwarantanny. Ogromne znaczenie i istotny zakres uprawnień przysługujących Państwowej Inspekcji Sanitarnej objawia już na etapie ogłaszania (i ewentualnego odwołania) stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na obszarze więcej niż jednego województwa – Minister Zdrowia stany te wprowadza i odwołuje na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego.

Poniższy alert ma na celu ogólne zarysowanie problematyki kwarantanny przez pryzmat praw i obowiązków Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Osoby zainteresowane problematyką z perspektywy pracodawcy/pracownika odsyłamy do alertu, który ukazał się 25.03.2020 r.:

OBOWIĄZKOWA KWARANTANNA PRACOWNIKA

Zarys organów i uproszczona struktura Państwowej Inspekcji Sanitarnej przedstawia poniższy schemat.

Czym jest kwarantanna? Ogólne uprawnienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych, zaś jak wskazuje art. 5 ust. 1 pkt 1 lit g w/w ustawy obowiązek poddania się kwarantannie może dotyczyć wszystkich osób przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (bez znaczenia pozostaje ich obywatelstwo). W stosunku do wszystkich osób przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej przysługują m.in. następujące uprawnienia:

  • wydawania nakazów i zakazów mających na celu zapobieganie i zwalczenie zakażeniom i chorobom zakaźnym;
  • żądania udzielenia danych i informacji niezbędnych do przeprowadzenia nadzoru nad zakażeniami i chorobami zakaźnym, a koniecznymi m.in. do ich zwalczenia;
  • żądania udzielenia danych i informacji niezbędnych do sprawowania nadzoru nad realizacją m.in. obowiązku kwarantanny;
  • żądanie udzielenia informacji o osobach zakażonych lub podejrzanych o zakażenie, a także o innych osobach, które mogły mieć z nimi styczność – obowiązek udzielenia informacji jest szeroki i obejmuje nie tylko dane personalne i kontaktowe takiej osoby, ale także konieczność ujawnienia okoliczności potencjalnego narażenia na zakażenie, trasę podróży i miejsce pobytu w okresie wylęgania choroby (art. 5 ust. 1 i art. 32a ust. 1 ustawy z dnia 5 marca 2008 r. o zabieganiu i zwalczeniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi).

Powyższe uprawnienia umożliwiają organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej zarówno określenie potencjalnego kręgu osób, które powinny zostać objęte kwarantanną, jak również kontrolę jej przebiegu.

Kwarantanna a koronawirus

Obowiązek odbycia kwarantanny może zaktualizować się m.in. w przypadku podejrzenia zachorowania na chorobę koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), zaś w takim przypadku czas jej trwania wynosi co do zasady 14 dni (§ 1 ust. 1 pkt 4 oraz § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2020 r. w sprawie w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego oraz okresu obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego).

Zgodnie z ogólną regulacją, osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi na choroby zakaźne, jak również osoby chore na chorobę zakaźną, osoby podejrzane o zakażenie lub osoby, które mogły mieć styczność ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego, polegają obowiązkowej kwarantannie, tylko w przypadku wydania w stosunku do nich decyzji przez właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, tj. przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego Decyzje te są natychmiast wykonalne (art. 33 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi).

Co istotne, w szczególnych przypadkach istnieje możliwość nałożenia obowiązku odbycia kwarantanny bez wydawania przez organy sanitarne decyzji w tym zakresie:

  • w związku z wprowadzonym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii, każda osoba (poza drobnymi wyjątkami), która od dnia 20 marca 2020 r. przekracza granicę państwową, jest zobligowana podać się obowiązkowej kwarantannie (trwającej 14 dni, licząc od dnia następujące po dniu przekroczenia granicy) – bez konieczności wydania odrębnej decyzji (§ 2 ust 2 pkt 2 oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii).
  • w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną lekarz przyjmujący do szpitala, miejsca izolacji lub odbywania kwarantanny, kierując się własną oceną stopnia zagrożenia dla zdrowia publicznego, poddaje osobę podejrzaną o zachorowanie, chorą na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną lub osobę narażoną na zakażenie hospitalizacji, izolacji lub kwarantannie oraz badaniom – nawet w przypadku braku zgody osoby podejrzanej o zachorowanie na hospitalizację, izolację, kwarantannę lub wykonanie badania ( 35 ust. 1ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi).

Podsumowując, w zależności od daty i sposobu objęcia kwarantanną, jej podstawa prawna może być odmienna.

Państwowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, w którym ma być obowiązkowa kwarantanna lub inny upoważniony przez Głównego Inspektora Sanitarnego państwowy inspektor sanitarny, w uzasadnionych przypadkach decyduje o skróceniu lub zwolnieniu z obowiązku odbycia kwarantanny (§ 2 ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii). Ponadto, obowiązkowa kwarantanna może zostać zastosowana przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej u tej samej osoby więcej niż jeden raz – i to do czasu stwierdzenia braku zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego (art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi).

Inne uprawnienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Ponadto, w przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia publicznego, w szczególności zagrożenia epidemiologicznego Główny Inspektor Sanitarny koordynuje działalność organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w tym jest uprawniony do wydawania poleceń realizacji zadań mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniu i jego monitorowanie (art. 8a ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej). Warto również wskazać, że państwowy inspektor sanitarny lub Główny Inspektor Sanitarny ma prawo wstępu do mieszkań w razie podejrzenia lub stwierdzenia choroby zakaźnej (art. 26 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

ZAPEWNIAMY POMOC

Na wszelkie Państwa pytania dotyczące problemu kwarantanny w związku z epidemią COVID -19 odpowiedzą prawnicy FILIPIAK BABICZ LEGAL Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu

Zobacz także:
08.02.2021

Podcast odc. 004: Jak zarządzać pracownikami w kryzysie? Aspekty prawne i psychologiczne

10.12.2020

Obowiązek beneficjenta do potwierdzenia umowy subwencji PFR

14.10.2020

PRZEWODNIK po kontrolach związanych z pomocami antykryzysowymi

16.06.2020

Dofinansowanie z programu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

01.06.2020

Tarcza antykryzysowa 3.0. – dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku o statusie pomnika historii lub zabytku wpisanego na listę dziedzictwa światowego

01.06.2020

Tarcza antykryzysowa 3.0