05.05.2020

Obowiązek zgłoszenia budowy w Prawie budowlanym a zawieszenie biegu terminu na milczące załatwienie sprawy

Z tego alertu dowiesz się:
– jakie zmiany dotknęły zgłoszenia budowy z art. 30 Prawa budowlanego
– jaki jest nowy wymóg aby rozpocząć budowę na podstawie zgłoszenia

ZAGADNIENIA OGÓLNE
W dniu 07.03.2020 r. został ogłoszony tekst Ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i wprowadzanych przez nią zmianach w innych aktach prawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), natomiast dnia 1 kwietnia 2020 r. weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i wprowadzanych przez nią zmianach w innych aktach prawnych, powszechnie znana jako tzw. „Tarcza antykryzysowa” (Dz.U. z 2020 r. poz. 568). Przewiduje ona m.in. zawieszenie biegu terminu na milczące załatwienie sprawy w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii z powodu wirusa COVID-19.

ZGŁOSZENIE BUDOWY
Obecnie obowiązujące regulacje prawa budowlanego przewidują, że organ administracji architektoniczno-budowlanej może wnieść sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej w ciągu 21 dni od doręczenia zgłoszenia (art. 30 ust. 5 prawa budowlanego). W przypadku gdy organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniesie w tym czasie sprzeciwu, Inwestor może rozpocząć roboty budowlane.
Na skutek wejścia w życie tarczy antykryzysowej (w wersji 1.1), zgodnie z art. 15zzs ust. 8 pkt 2 tej regulacji:
„bieg terminu w innej sprawie, w której brak wyrażenia przez organ sprzeciwu, wydania decyzji, postanowienia albo innego rozstrzygnięcia uprawnia stronę lub uczestnika postępowania do podjęcia działania, dokonania czynności albo wpływa na zakres praw i obowiązków strony lub uczestnika postępowania nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres, o którym mowa w ust. 1”.
Oznacza to, że w przypadku dokonania zgłoszenia budowy 21-dniowy termin na wniesienie sprzeciwu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu (art. 15zzs ust. 8 tarczy).
Wspomniana regulacja dotyczyć więc będzie wszystkich zgłoszeń doręczonych do organu (nie wysłanych!) lub uzupełnionych na skutek zobowiązania do uzupełnienia zgłoszenia po dniu 9 marca 2020 r. – wynika to z tego, że dla tych zgłoszeń 21-dniowy termin na wniesienie sprzeciwu upływał
w dniu 30 marca 2020 r., a więc wtedy, kiedy art. 15zzs tarczy nie obowiązywał. Zgłoszenia doręczone do organu w dniu 10 marca 2020 r. i później objęte już są przedmiotowym zawieszeniem. Zwrócić uwagę należy, że w przypadku wezwania inwestora do uzupełnienia zgłoszenia bieg terminu na wniesienie sprzeciwu zostaje przerwany i rozpoczyna bieg na nowo po uzupełnieniu zgłoszenia (art. 30 ust. 5d prawa budowlanego), co oznacza, że skutki wezwania do uzupełnienia braków są de facto pod względem upływu terminu do wniesienia sprzeciwu przez organ tożsame z wniesieniem zgłoszenia na nowo.
dla przykładu: na podstawie zgłoszeń doręczonych do organu w dniu 10 marca 2020 r. rozpocząć będzie można budowę już po upływie 1 dnia od dnia zniesienia stanu epidemii (pod warunkiem braku wezwania do uzupełnienia zgłoszenia) – jest to skutkiem tego, że termin na złożenie sprzeciwu został zawieszony po upływie 20 dni, co pozostawia 1 dzień na wniesienie sprzeciwu przez organ. Każdy późniejszy dzień doręczenia zgłoszenia zwiększa ilość dni pozostałą organowi na złożenie sprzeciwu po ustaniu stanu epidemii.
UWAGA: zgodnie z art. 69 ust. 7 i 8 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 bieg terminów rozpocznie się po upływie 7 dni od dnia wejście w życie ustawy. Terminy zawieszone więc będą od 31 marca 2020 r. do dnia upływu powyższego terminu.
Powyższe oznacza, że dotychczasowa, największa korzyść z tego trybu uzyskania zezwolenia na budowę została zniesiona – na ten moment nie można rozpocząć budowy pomimo upływu 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, chyba że:
1) Termin na wniesienie sprzeciwu przez organ upłynął przed dniem 31 marca 2020 r.;
2) Organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
Zgodnie z art. 15zzs ust. 9 tarczy w okresie epidemii organ może wydać jedynie zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Konsekwencją tego jest to, że mimo zawieszenia biegu terminu do złożenia sprzeciwu, budowa może rozpocząć się przed upływem tego terminu – na ten moment jednak niezbędne do tego jest uzyskanie wspomnianego zaświadczenia.
Zaznaczyć należy, że rozpoczęcie robót budowlanych w przypadku zawieszenia terminu na wniesienie sprzeciwu przez organ bez uzyskania zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu stanowi samowolę budowlaną.
Przedmiotowa regulacja art. 15zzs ust. 9 tarczy wprowadza jeszcze jedną konsekwencję zawieszenia biegu terminów na wniesienie sprzeciwu – organ administracji architektoniczno-budowlanej nie może
w trakcie trwania stanu epidemii (po dniu 31 marca 2020 r.) wnieść sprzeciwu. Może on to uczynić dopiero po zniesieniu stanu epidemii, kiedy zawieszony bieg terminu na wniesienie sprzeciwu rozpocznie swój bieg. Tak więc w trakcie trwania epidemii, organ może wydawać tylko decyzje (zaświadczenia) pozytywne, uprawniające dany podmiot do podjęcia działań zgodnych z jego wnioskiem.
Podsumowując podmiot chcący rozpocząć budowę na podstawie zgłoszenia powinien postępować według poniższego schematu:

 

ZAPEWNIAMY POMOC
Na wszelkie Państwa pytania dotyczące prawa budowlanego w związku z epidemią COVID-19 odpowiedzą prawnicy FILIPIAK BABICZ LEGAL Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu.

Zespół kryzysowy FILIPIAK BABICZ LEGAL pozostaje do Państwa dyspozycji również w pozostałych kwestiach związanych z epidemią COVID-19 (alert@filipiakbabicz.com).

Zobacz także:
02.02.2021

ALERT: Tarcza antykryzysowa 7.0 – branża hotelarska

10.12.2020

Obowiązek beneficjenta do potwierdzenia umowy subwencji PFR

02.11.2020

ALERT PRAWNY: Projekt „Branżowej” Tarczy Antykryzysowej 6.0

16.06.2020

Dofinansowanie z programu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

01.06.2020

Tarcza antykryzysowa 3.0. – dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku o statusie pomnika historii lub zabytku wpisanego na listę dziedzictwa światowego

01.06.2020

Tarcza antykryzysowa 3.0