11.05.2020

Ograniczenie świadczenia pracy w wielu miejscach przez pracowników podmiotów medycznych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem (Dz. U. 2020, poz. 775)

W dniu 29 kwietnia 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem (Dz. U. 2020, poz. 775), dalej: rozporządzenie.

Podstawą prawną do wydania rozporządzenia jest art. 7d ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695), dalej: ustawa o COVID – 19.[1]

CZY OGRANICZENIE ŚWIADCZENIA PRACY W KILKU MIEJSCACH JEST NAŁOŻONE NA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW PODMIOTÓW MEDYCZNYCH?

 Jest to pytanie, które zadają sobie medycy od momentu wprowadzenia stanu epidemii. W końcu pojawiła się na nie odpowiedź.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. ograniczenie to dotyczy wyłącznie osób wpisanych do wykazu stanowisk z uwagi na wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID – 19.

Przykład:

Pielęgniarka, która pracuje w szpitalu powiatowym w pracowni gastroenerologicznej i endoskopowej, jednocześnie dorabiająca w innym podmiocie medycznym, nie będzie objęta ograniczeniem.

Jeżeli jednak ta sama pielęgniarka pracowałaby w szpitalu powiatowym na oddziale zakaźnym, gdzie przyjmowani są pacjenci u których występuje podejrzenie zakażenia COVID – 19, wówczas zostałaby objęta ograniczeniem, tj. nie mogłaby już podejmować dodatkowej pracy.

WYKAZ STANOWISK

Pierwsze przepisy rozporządzenia nakładają na kierownika podmiotu leczniczego umieszczonego w wykazie[1], wykonującego działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne:

1) wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 lub

2) w którego wyodrębnionej komórce organizacyjnej są udzielane świadczenia opieki zdrowotnej wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

obowiązek opracowania wykazu stanowisk pracy, na których osoby wykonujące zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567)[2] mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w tym uczestniczą w ich transporcie, zwany dalej „wykazem stanowisk”.[3]

W wykazie podmiotu wykonującego świadczenia szpitalne wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID – 19 umieszcza się wszystkie stanowiska pracy, na których osoby wykonujące zawód medyczny uczestniczą w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Natomiast, w przypadku podmiotu w którym działa wyodrębniona komórka organizacyjna udzielająca świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID – 19, wyłącznie stanowiska pracy, na których osoby wykonujące zawód medyczny uczestniczą w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w wyodrębnionej komórce organizacyjnej i mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.[4]

Osoby uczestniczące w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej na stanowiskach określonych w wykazie stanowisk nie mogą uczestniczyć w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS- CoV-2.[5]

PROCEDURA OBJĘCIA OGRANICZENIEM – O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ?

Kierownik podmiotu leczniczego informuje na piśmie osoby uczestniczące w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej na stanowiskach określonych w wykazie stanowisk o objęciu ich ograniczeniem.

Dokument zawiera informacje na temat dnia początkowego oraz końcowego objęcia ograniczeniem. W przypadku gdy nie ma możliwości określenia dnia końcowego, ograniczenie obowiązuje do dnia jego odwołania przez kierownika podmiotu leczniczego, nie dłużej jednak niż do dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub ustania zatrudnienia osoby objętej ograniczeniem w podmiocie leczniczym. Dzień końcowy objęcia ograniczeniem nie może przypadać wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na stanowisku określonym wykazem stanowisk.[6]

Przekazanie informacji o objęciu ograniczeniem osoba uczestnicząca w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej na stanowiskach określonych w wykazie stanowisk potwierdza pisemnie wraz ze wskazaniem daty doręczenia. W przypadku braku możliwości uzyskania podpisu, dokonuje się adnotacji o przekazaniu informacji o objęciu ograniczeniem przez kierownika podmiotu leczniczego lub osobę przez niego upoważnioną wraz z podaniem informacji o przyczynie niemożności uzyskania podpisu oraz wskazaniem daty doręczenia.[7]

W sytuacji, gdy informację o objęciu ograniczeniem dostarczono w terminie późniejszym niż określony jako dzień początkowy, ograniczenie obowiązuje od dnia powiadomienia osoby nią objętej. Osoba objęta ograniczeniem dokonuje adnotacji o terminie otrzymania informacji w obecności osoby przekazującej.[8]

Wykaz stanowisk wraz z listą zatrudnionych na nich osób, obejmującą imię i nazwisko każdej osoby objętej ograniczeniem, numerem PESEL i numerem prawa wykonywania zawodu, kierownik podmiotu leczniczego przekazuje raz w miesiącu w terminie do 10. dnia każdego miesiąca w postaci elektronicznej, w sposób zapewniający właściwą ochronę danych osobowych, do właściwego miejscowo wojewody oraz dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.[9]

CZYM SKUTKUJE WPIS DO WYKAZU STANOWISK?

Przekazanie osobie wykonującej zawód medyczny informacji o wpisaniu do wykazu stanowisk danego podmiotu medycznego stanowi podstawę do zaprzestania w okresie objęcia ograniczeniem świadczenia pracy na podstawie innej niż stosunek pracy lub wykonywania zawodu medycznego w formie praktyki zawodowej, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011.112.654 ze zm.)[10] poza podmiotem leczniczym wykonującym świadczenia szpitalne wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID – 19 albo wyodrębnioną komórką organizacyjną podmiotu medycznego udzielającą świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID – 19.[11]

Pouczenie dotyczące skutków ograniczenia powinno zostać zawarte w informacji o wpisie do wykazu stanowisku wydanej przez kierownika podmiotu medycznego.

CZY OBJĘCIE OGRANICZENIEM JEST BEZWZGLĘDNE?

Nie, w przypadkach uzasadnionych koniecznością zapewnienia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na wniosek kierownika podmiotu leczniczego może wyrazić zgodę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez osobę wykonującą zawód medyczny mimo objęcia jej ograniczeniem.[12]

Informacja o wyrażeniu zgody jest przekazywana niezwłocznie na piśmie wnioskodawcy, osobie, której dotyczy wniosek, kierownikowi podmiotu leczniczego oraz wojewodzie.

Wskazany wniosek wnosi się do dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego ze względu na miejsce działania podmiotu leczniczego w którym udziela świadczeń zdrowotnych osoba wykonująca zawód medyczny objęta ograniczeniem.

CZY OD REGUŁY JEST WYJĄTEK?

W okresie objęcia ograniczeniem zaprzestanie świadczenia pracy na podstawie innej niż stosunek pracy lub wykonywanie zawodu medycznego w formie praktyki zawodowej nie obowiązuje w dwóch przypadkach:

  • gdy dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na wniosek kierownika podmiotu leczniczego wyrazi zgodę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez osobę wykonującą zawód medyczny mimo objęcia jej ograniczeniem;
  • gdy pracownik objęty ograniczeniem w przypadku udzielania świadczeń w innych podmiotach niż wykonujące świadczenia szpitalne wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID – 19 albo podmioty medyczne mające wyodrębnione komórki organizacyjne udzielające takich świadczeń, nie ma bezpośredniego kontaktu z pacjentami innymi niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

PRACUJĘ W DWÓCH PODMIOTACH MEDYCZNYCH I JESTEM OBJĘTY OGRANICZENIEM – CZY MUSZĘ ZWOLNIĆ SIĘ Z DRUGIEJ PRACY?

Nie, wynika to z § 3 ust. 1 rozporządzenia, bowiem pracodawca inny niż podmiot leczniczy wykonujący świadczenia szpitalne wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID – 19 albo wyodrębniona komórka organizacyjna podmiotu leczniczego dokonująca takich świadczeń szpitalnych, zatrudniający pracownika będącego osobą wpisaną do wykazu stanowisk, udziela temu pracownikowi na jego wniosek, urlopu bezpłatnego na okres objęcia ograniczeniem.[13]

CZY OGRANICZENIE PRACOWNIKÓW PODMIOTÓW MEDYCZNYCH DOTYCZY UDZIELANIA WSZYSTKICH ŚWIADCZEŃ?

Nie, ograniczenie to nie dotyczy udzielania świadczeń opieki zdrowotnej niewymagających bezpośredniego kontaktu z tymi pacjentami, w szczególności udzielania tych świadczeń za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.[14]

OD KIEDY KIEROWNIK PODMIOTU LECZNICZEGO MOŻE OBJĄĆ PRACOWNIKÓW OGRANICZENIEM?

Kierownik podmiotu leczniczego może przekazać właściwemu miejscowo wojewodzie oraz dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wykaz stanowisk wraz z listą zatrudnionych na nich osób najwcześniej w terminie 5 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.[15]

Mając na uwadze fakt, że rozporządzenie wchodzi w życie dnia 30 kwietnia 2020 r., to od dnia 4 maja 2020 r. kierownicy mogą składać wykazy.

ZAPEWNIAMY POMOC

Na wszelkie Państwa pytania dotyczące obowiązków lekarzy w związku z epidemią  COVID – 19 odpowiedzą prawnicy FILIPIAK BABICZ LEGAL Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu.

***

[1] art. 7d ustawy o COVID – 19: Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, standardy w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem, mając na względzie potrzebę zapobiegania i zwalczania zakażeń COVID-19.

[1] Jest to wykaz o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o COVID – 19; wykaz ten jest opracowywanego przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w porozumieniu z wojewodą; umieszcza się w nim podmioty o których mowa w ust. 4, uwzględniając potrzeby wynikające z zabezpieczenia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1, na obszarze województwa, a także strukturę organizacyjną tych podmiotów, rodzaj wykonywanej działalności leczniczej oraz zasoby kadrowe i sprzętowe.

[2] osoba wykonująca zawód medyczny – osoba uprawniona na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny

[3] § 1 ust. 1 rozporządzenia.

[4] § 1 ust. 2 rozporządzenia.

[5] § 1 ust. 3 zd. 1 rozporządzenia.

[6] § 1 ust. 4 zd. 1 – 3 rozporządzenia

[7] § 1 ust. 5 rozporządzenia.

[8] § 1 ust. 6 rozporządzenia.

[9] § 2 ust. 1 rozporządzenia.

[10] Działalność lecznicza:

1)lekarzy może być wykonywana w formie:

a)jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład,

b)spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka lekarska,

2)pielęgniarki może być wykonywana w formie:

a)jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka pielęgniarki, indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład lub indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład,

b)spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka pielęgniarek,

3)fizjoterapeuty może być wykonywana w formie:

a)jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna, indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład,

b)spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka fizjoterapeutyczna

– zwanych dalej „praktykami zawodowymi”.

[11] § 3 ust. 2 rozporządzenia.

[12] § 2 ust. 3 rozporządzenia.

[13] § 3 ust. 1 rozporządzenia.

[14] § 1 ust. 3 zd. 2 rozporządzenia.

[15] § 4 rozporządzenia.

 

Zobacz także:
01.06.2023

Dokumentacja cen transferowych – im wcześniej, tym lepiej 

20.04.2023

Fundacja rodzinna – czy opłacalna podatkowo?

24.03.2023

Fundacja rodzinna – nowy instrument planowania sukcesji biznesu

08.02.2021

Podcast odc. 004: Jak zarządzać pracownikami w kryzysie? Aspekty prawne i psychologiczne

02.02.2021

ALERT: Tarcza antykryzysowa 7.0 – branża hotelarska

02.11.2020

ALERT PRAWNY: Projekt „Branżowej” Tarczy Antykryzysowej 6.0