01.06.2020

Rozwiązania prawne w tarczy antykryzysowej 3.0 dotyczące pracowników będących cudzoziemcami

Z tego alertu dowiesz się, że:

 1. Ustawodawca w Tarczy antykryzysowej 3.0. wprowadził regulacje dotyczące zmiany warunków pracy cudzoziemców w sytuacji, gdy pracodawca skorzystał z dofinansowania przewidzianego w ustawie antykryzysowej lub polecił wykonywanie pracy zdalnej bez konieczności pozyskiwania dodatkowych dokumentów legalizujących pracę cudzoziemców,
 2. Tarcza antykryzysowa 3.0. znosi wymóg posiadania zezwolenia na pracę sezonową w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19,
 3. Katalog dokumentów potwierdzających legalność pobytu cudzoziemca na terenie Polski, które w czasie epidemii zostają przedłużone z mocy prawa uległ rozszerzeniu wraz z wejściem w życie Tarczy antykryzysowej 3.0.

Zagadnienia ogólne

Trwająca epidemia COVID-19 wymusiła na ustawodawcy przyjęcie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875), zwanej powszechnie jako „Tarcza antykryzysowa 3.0”. Przyjęte regulacje prawne, podobnie jak te z poprzednich nowelizacji Tarczy antykryzysowej, mają na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii koronawirusa. Najnowsze rozwiązania prawne dotyczą m.in. warunków zatrudniania pracowników będących cudzoziemcami. Zmiany dotyczące zatrudnienia cudzoziemców weszły w życie 16 maja 2020 r.

Skorzystanie przez pracodawcę z rozwiązań Tarczy antykryzysowej a ważność dokumentów uprawniających cudzoziemca do wykonywania pracy

Zgodnie z art. 15z5 Tarczy antykryzysowej 3.0. jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi:

 • polecił pracownikowi wykonywania pracy zdalnej (art. 3);
 • korzysta ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19 (korzystając z tej formy pomocy pracodawca może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy – art. 15g ust. 8);
 • na skutek stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zmienił system lub rozkład czasu pracy pracowników lub polecił świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych, pozostawanie w gotowości do pracy i realizowanie prawa do wypoczynku w wyznaczonym miejscu (art. 15x
  1);
 • wprowadził ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku, zawarł porozumienie o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy lub zawarł porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę (art. 15zf ust. 1)

i na skutek skorzystania przez pracodawcę z któregokolwiek z w/w uprawnień wynikających z ustawy antykryzysowej uległy zmianie warunki wykonywania pracy przez cudzoziemca określone w:

 • zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę,
 • zezwoleniu na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
 • zezwoleniu na pracę,
 • zezwoleniu na pracę sezonową,
 • oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do ewidencji oświadczeń na podstawie art. 88z ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

– cudzoziemiec może wykonywać pracę na tych zmienionych warunkach bez konieczności zmiany zezwolenia, uzyskania nowego zezwolenia lub wpisania nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.

Powyższy przepis jest efektem licznych postulatów przedsiębiorców korzystających z dofinansowania i zatrudniających cudzoziemców. Na mocy przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1482) powierzenie cudzoziemcowi pracy na innych warunkach niż wskazane w zezwoleniu na pracę lub oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy przez cudzoziemca wymaga zgłoszenia odpowiednio do wojewody (w przypadku zezwolenia na pracę) lub do urzędu pracy (w przypadku oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy). Niedopełnienie tego obowiązku wiąże się z karą grzywny. W obecnym stanie prawnym pracodawca nie musi zgłaszać zmian warunków pracy świadczonej przez cudzoziemca, jeśli korzysta z rozwiązań Tarczy antykryzysowej wymienionych w art. 15z5 . Jeśli zmiana warunków pracy cudzoziemca nie jest wynikiem skorzystania przez pracodawcę z form pomocy przewidzianych w art. 15z5 wówczas zmiany wymagają zgłoszenia.

Wyjątki od obowiązku posiadania przez pracownika będącego cudzoziemcem zezwolenia na pracę sezonową

Z wejściem w życie Tarczy antykryzysowej 3.0. dodano art. 15z7, który wprowadza znaczące udogodnienia dla cudzoziemców wykonujących pracę sezonową. Zezwolenie na pracę oraz zezwolenie na pracę sezonową nie jest wymagane w czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 oraz do 30. dnia następującego po odwołaniu tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, jeżeli cudzoziemiec posiadał:

 • zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pracę sezonową (art. 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ważne po dniu 13 marca 2020 r.) lub
 • oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisane do ewidencji oświadczeń, w którym przynajmniej jeden dzień okresu pracy określonego w tym oświadczeniu przypada po dniu 13 marca 2020 r.

Ponadto cudzoziemiec musi wykonywać pracę w zakresie podklas działalności wynikających
z rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz.U. z 2019 r. poz. 1845).

Ważność zezwoleń na pracę oraz oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

Ważność zezwolenia na pracę oraz oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi ulega przedłużeniu z mocy prawa (art. 15 zzq):

 • zezwolenie na pracę – jeżeli ostatni dzień ważności zezwolenia na pracę przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres ważności tego zezwolenia na pracę ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni – istotny jest tutaj ostatni dzień ważności zezwolenia na pracę jeśli ostatnim dniem ważności jest 5 maja 2020 r. to wówczas zezwolenie to ulegnie przedłużeniu z mocy prawa następnego dnia bez konieczności dopełnienia dodatkowych formalności;
 • oświadczenie o wykonywaniu pracy – jeżeli w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, którego koniec przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, cudzoziemiec może wykonywać pracę określoną oświadczeniem na rzecz podmiotu, który złożył oświadczenie, w okresie lub okresach nieobjętych oświadczeniem do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, bez zezwolenia na pracę.

Ważność dokumentów pobytowych cudzoziemca

Tarcza antykryzysowa 3.0. wprowadziła w art. 15z6 regulacje przedłużające termin ważności

 • kart pobytu członka rodziny obywatela UE;
 • dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu i kart stałego pobytu członka rodziny obywatela UE;
 • polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca;
 • dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany”

jeśli termin ważności tych upłynął w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19, zostaje on przedłużony do 30. dnia od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Warto wspomnieć, że w Tarczy antykryzysowej 2.0. znaleźć można analogiczne regulacje dotyczące ważności:

 • wiz Schengen (art. 15z1) – w takim przypadku pobyt na terytorium państw strefy Schengen uważa się za legalny od dnia następującego po ostatnim dniu legalnego pobytu wynikającego z tych wiz, dokumentów lub ruchu bezwizowego, do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który obowiązywał jako ostatni;
 • kart pobytu (art. 15z2) – jeśli okres ich ważności upłynął w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przedłuża się do 30. dnia od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni;
 • tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca (art. 15z3 ) – podobnie jak w przypadku kart pobytu jeśli okres ich ważności upłynął w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przedłuża się do 30. dnia od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni;
 • wizy krajowej (art. 15zd ust. 1 i 2) – jeżeli ostatni dzień okresu pobytu cudzoziemca na podstawie wizy krajowej przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres pobytu na podstawie tej wizy oraz okres ważności tej wizy ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni – w tym okresie nie nakleja się nowej naklejki wizowej;
 • zezwolenia na pobyt czasowy (art. 15zd ust. 3)jeżeli ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres ważności tego zezwolenia ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

 

ZAPEWNIAMY POMOC

Na wszelkie Państwa pytania dotyczące obowiązków i uprawnień pracodawcy w związku z epidemią COVID-19 odpowiedzą członkowie zespołu antykryzysowego FILIPIAK BABICZ LEGAL spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu.

Zachęcamy do regularnego odwiedzania strony KORONAWIRUS – ALERTY PRAWNE FILIPIAK BABICZ LEGAL sp. k. w celu pozostawania na bieżąco z informacjami dot. tarczy antykryzysowej, a ponadto także w celu zapoznania się z pozostałymi prawnymi materiałami, mającymi ułatwić przedsiębiorcom funkcjonowanie w dobie epidemii.

Zobacz także:
10.03.2021

Podcast odc. 005: Nowe prawo holdingowe – armagedon czy wyważony kompromis?

08.02.2021

Podcast odc. 004: Jak zarządzać pracownikami w kryzysie? Aspekty prawne i psychologiczne

02.02.2021

ALERT: Tarcza antykryzysowa 7.0 – branża hotelarska

12.01.2021

Nowe obowiązki spółki jawnej na gruncie CIT

21.12.2020

ALERT PRAWNY: Dotacje dla przedsiębiorców, dotacje branżowe, zapowiedź II rundy subwencji

02.11.2020

ALERT PRAWNY: Projekt „Branżowej” Tarczy Antykryzysowej 6.0