25.05.2020

Zawieszenie terminów raportowania schematów podatkowych

Zawieszenie terminów raportowania
schematów podatkowych

Instytucja raportowania schematów podatkowych, tzw. MDR (ang. Mandatory Disclosure Rules) została wprowadzona do polskiego porządku prawnego 1 stycznia 2019 r. w wyniku implementacji Dyrektywy Rady Europejskiej (UE) 2018/22. Informacje o schematach podatkowych przekazywane są elektronicznie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w terminie 30 dni od dnia następującegopo dniu: udostępnienia MDR, przygotowania MDR do wdrożenia lub podjęcia pierwszej czynności mającej na celu wdrożenie (w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpiło wcześniej). Za nie wywiązanie się z tego obowiązku grożą sankcje finansowe, administracyjne, a także odpowiedzialność karna. Raportowane są zarówno schematy krajowe, jak również transgraniczne. Celem obowiązującej instytucji jest umożliwienie szybkiego dostępu administracji skarbowej do informacji o potencjalnie agresywnym planowaniu lub nadużyciach związanych z planowaniem i tym samym zniechęcanie podatników do stosowania szkodliwej polityki podatkowej.

W związku z panującą epidemią COVID-19, zawieszone zostały terminy raportowania schematów podatkowych. Zgodnie z art. 31y ustawy z dnia 31 marca 2020 r. tzw. tarczy antykryzysowej, w przypadku schematu podatkowego w rozumieniu art. 86 § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, terminy zgłaszania schematów nie rozpoczynają się, a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

W przepisie tym Ustawodawca odwołał się do ogólnej definicji schematu podatkowego oraz wszystkich terminów dotyczących raportowania schematów podatkowych (MDR) określonych w Ordynacji podatkowej. Zatem z przepisu tego wynika, że zawieszenie terminu raportowania dotyczy wszystkich rodzajów schematów podatkowych: ogólnych, standaryzowanych oraz transgranicznych schematów podatkowych.

Analizując przebieg prac legislacyjnych nad ustawą, pojawiły się jednak wątpliwości, czy zawieszenie terminów przewidziane w art. 31y tarczy antykryzysowej dotyczy wszystkich rodzajów MDR. Początkowy projekt ustawy zakładał zawieszenie biegu terminu raportowania schematów podatkowych w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej innego niż schemat podatkowy transgraniczny w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 12 tej ustawy, czyli projekt ten przewidywał zawieszenie terminów wyłącznie w stosunku do schematów podatkowych ogólnych i standaryzowanych. Dopiero w ostatecznym jego kształcie, zawieszeniem tym objęte zostały również transgraniczne schematy podatkowe. Pomimo licznych autopoprawek treści przepisów, nie dokonano odpowiednio korekty w uzasadnieniu do ustawy. W dalszym ciągu wynika z niego, że zmiany dotyczące przekazywania schematów podatkowych odnoszą się do schematów podatkowych ogólnych i standaryzowanych, nie uwzględniając przy tym schematów transgranicznych, co poszukujących informacji w tym zakresie podatników wprowadza w błąd. Należy zaznaczyć, że istniejące rozbieżności pomiędzy ostatecznym kształtem ustawy a jej uzasadnieniem wynika z konieczności podjęcia przez Ustawodawcę natychmiastowych kroków w związku z zaistniałą nadzwyczajną sytuacją oraz związanego z tym szybkiego tempa prac nad ustawą, która miała przeciwdziałać negatywnym skutkom epidemii COVID-19.

Nie ulega więc wątpliwości, iż prawidłowym rozwiązaniem w zaistniałej sytuacji będzie kierowanie się wyłącznie brzmieniem przepisu. Ponadto, Ministerstwo Finansów w wyjaśnieniach zamieszczonych na swojej stronie internetowej informuje, że terminy dotyczące schematów podatkowych nie rozpoczynają się, a rozpoczęte zostały zawieszone w okresie od 31 marca 2020 r. do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii COVID-19, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r. Zawieszeniu podlegają terminy na przekazanie informacji MDR-1 oraz informacji korzystającego o schemacie podatkowym MDR- 3, a także terminy na przekazanie kwartalnej informacji o udostępnieniu schematu podatkowego standaryzowanego MDR-4 oraz zawiadomienia MDR-2. Przepis ten odnosi się zarówno do schematów podatkowych transgranicznych, jak i innych niż transgraniczne (tzw. schematów podatkowych krajowych).

ZAPEWNIAMY POMOC

Na wszelkie Państwa pytania dotyczące aspektów podatkowych w związku z epidemią COVID -19 odpowiedzą prawnicy FILIPIAK BABICZ LEGAL Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu

Zobacz także:
10.03.2021

Podcast odc. 005: Nowe prawo holdingowe – armagedon czy wyważony kompromis?

02.02.2021

ALERT: Tarcza antykryzysowa 7.0 – branża hotelarska

12.01.2021

Nowe obowiązki spółki jawnej na gruncie CIT

21.12.2020

ALERT PRAWNY: Dotacje dla przedsiębiorców, dotacje branżowe, zapowiedź II rundy subwencji

02.11.2020

ALERT PRAWNY: Projekt „Branżowej” Tarczy Antykryzysowej 6.0

16.06.2020

Dofinansowanie z programu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości