tymczasowy areszt
09.09.2020

tymczasowyareszt.pl – nowy serwis FILIPIAK BABICZ LEGAL!

Por­tal tymczasowyareszt.pl w ca­ło­ści po­świę­co­ny jest te­ma­ty­ce tym­cza­so­we­go aresz­to­wa­nia. Jest to je­dy­ny śro­dek izo­la­cyj­ny prze­wi­dzia­ny w pol­skim pra­wie, któ­ry mo­że być sto­so­wa­ny na eta­pie po­stę­po­wa­nia przy­go­to­waw­cze­go oraz po­stę­po­wa­nia są­do­we­go. Wią­że się on z umiesz­cze­niem oso­by, któ­re do­ty­czy w aresz­cie śled­czym w ce­lu jej od­izo­lo­wa­nia od do­tych­cza­so­we­go śro­do­wi­ska, co w za­ło­że­niu ma po­móc w spraw­nym prze­pro­wa­dze­niu po­stę­po­wa­nia kar­ne­go.

Tym­cza­so­wy areszt sta­no­wi po­waż­ną do­le­gli­wość nie tyl­ko w ży­ciu oso­by aresz­to­wa­nej, ale tak­że je­go naj­bliż­szych, czy współ­pra­cow­ni­ków. Jest to z pew­no­ścią trud­ne do­świad­cze­nie, na któ­re jed­nak moż­na od­po­wied­nio się przy­go­to­wać, tak aby zła­go­dzić je­go kon­se­kwen­cje.

Uwa­ża­my, że te­mat ten jest na ty­le do­nio­sły, iż zde­cy­do­wa­nie war­to po­świę­cić mu wię­cej miej­sca. Obec­nie moż­na za­ob­ser­wo­wać nie­po­ko­ją­cą ten­den­cję do wzro­stu licz­by sto­so­wa­nych tym­cza­so­wych aresz­to­wań. Je­że­li do­dat­ko­wo weź­mie­my pod uwa­gę, że bli­sko 98% wnio­sków pro­ku­ra­tor­skich jest uwzględ­nia­na przez są­dy to wy­ła­nia nam się po­nu­ry obraz ca­ło­ści. Wie­rzy­my jed­nak, że pro­fe­sjo­nal­na po­moc obroń­cy jest w sta­nie za­po­biec tym­cza­so­we­mu aresz­to­wa­niu lub zmi­ni­ma­li­zo­wać je­go ne­ga­tyw­ne aspek­ty.

Zapraszamy: tymczasowyareszt.pl

Zobacz także:
19.05.2020

Analiza rozwiązań karnoprawnych wprowadzonych Tarczą Antykryzysową 3.0

08.05.2020

Kary administracyjne jako sposób walki z nieprzestrzeganiem ograniczeń, związanych ze stanem epidemii

05.05.2020

Nowe przepisy, zmiany w brzmieniu oraz okoliczności wyłączające przestępność – aspekty karnoprawne w pierwszej „tarczy antykryzysowej”

18.04.2020

Prawnokarna analiza karalności za jogging podczas stanu epidemii

27.03.2020

Dozór policyjny a stan epidemii

13.03.2020

Koronawirus (COVID-19) – odpowiedzialność karna pracodawcy