01.06.2020

Tarcza antykryzysowa 3.0

Z tego alertu dowiesz się jakie istotne zmiany, z punku widzenia przedsiębiorcy zostały uregulowane w ustawie z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 („Tarcza Antykryzysowa 3.0”).

Szereg rozwiązań o zbieżnych nazwach budzi silną konsternację nie tylko przedsiębiorców, ale też portali informacyjnych. Aby ułatwić Państwu korzystanie z dostępnych rozwiązań, wyjaśniamy różnice pomiędzy tarczami.

Ustawa COVID-19 –- ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Była to pierwsza, poważna regulacja w odpowiedzi na epidemię COVID-19.

Tarcza Antykryzysowa 1.0 – ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie Ustawy COVID-19 oraz niektórych innych ustaw. Był to pakiet rozwiązań dla przedsiębiorców, który wprowadził do Ustawy COVID-19 szereg funkcjonujących już rozwiązań, jak: dofinansowania w związku ze spadkiem obrotów, świadczenie postojowe czy zwolnienie z ZUS.

Tarcza Antykryzysowa 1.1 (2.0) – ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wprowadzająca kilka istotnych zmian do Ustawy COVID-19 i wiele innych, dostosowawczych zmian w innych regulacjach.

Tarcza Antykryzysowa 3.0 – ustawia z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wprowadzająca zmiany do Ustawy COVID-19 oraz Tarczy Antykryzysowej 1.1, a także wiele innych, dostosowawczych zmian w innych regulacjach.

Tarcza Antykryzysowa 4.0 – nowa, jeszcze nieznanej treści regulacja zawierająca szereg rozwiązań dla przedsiębiorców. Trwają prace nad projektem rządowym. Nie jest jeszcze znana data opublikowania gotowego projektu.

Tarcza finansowa – szereg rozwiązań dla przedsiębiorców realizowanych w postaci rządowych programów wsparcia finansowego przedsiębiorstw. Podstawą programów realizowanych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. jest ustawa o systemie instytucji rozwoju.

ZWOLNIENIE Z ZUS – ZMIANY W ZAKRESIE SAMOZATRUDNIONYCH

Tarcza Antykryzysowa 3.0 modyfikuje przepisy Ustawy Covid-19 traktujące o zwolnieniu samozatrudnionych z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

 1. Dodano przepis, zgodnie z którym na wniosek płatnika składek będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne („samozatrudniony”) ZUS zwalnia z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek za dwumiesięczny okres 1 kwietnia 2020 r. – 31 maja 2020 r. pod następującymi warunkami:
 • samozatrudniony prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r.;
 • przychód z działalności w rozumieniu PIT, uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek (kwiecień 2020 r.), był wyższy niż 681,00 zł oraz dochód z tej działalności w rozumieniu PIT, uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek (kwiecień 2020 r.), nie był wyższy niż 7000 zł.
 1. Na skutek niefortunnego sformułowania przepisów dotyczących zwolnienia z ZUS, początkowo samozatrudnieni korzystający z tzw. „ulgi na start” nie mogli ubiegać się o zwolnienie ze składek ZUS. Nowelizacja wypełnia tę lukę, dzięki czemu na wniosek samozatrudnionego korzystającego z tzw. „ulgi na start”, opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenie zdrowotne, ZUS zwalnia z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek za dwumiesięczny okres 1 kwietnia 2020 r. – 31 maja 2020 r. pod następującymi warunkami:
 • samozatrudniony korzystający z tzw. „ulgi na start” prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r. oraz spełnia warunki wariantu A lub B:
  A. przychód z działalności w rozumieniu PIT, uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek (kwiecień 2020 r.), nie był wyższy niż 681,00 zł.
  B. przychód z działalności w rozumieniu PIT, uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek (kwiecień 2020 r.), był wyższy niż 681,00 zł oraz dochód z tej działalności w rozumieniu PIT, uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek (kwiecień 2020 r.), nie był wyższy niż 7000 zł.
 1. W powyższych przypadkach (i tylko w nich) ustawodawca przewidział możliwość zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu ZUS także wówczas, gdy należności te zostały już opłacone.

Po uzyskaniu zwolnienia ZUS zwróci przedsiębiorcy opłacone należności.

 1. Jeżeli pracodawca zgłosił do ZUS wyłącznie pracowników młodocianych, może ubiegać się o zwolnienie z obowiązku opłacania 100% ZUS na zasadach przewidzianych dla płatników, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych do 10 pracowników.

 

Młodocianym w rozumieniu kodeksu pracy jest osoba, która ukończyła 15 lat, ale nie ukończyła lat 18.

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH – DROBNA ZMIANA

Wskutek nowelizacji o świadczenie postojowe mogą ubiegać się osoby, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 kwietnia 2020 r. (wcześniej – przed dniem 1 lutego 2020 r.).

POŻYCZKA 5000 PLN DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW – DROBNA ZMIANA

Wskutek nowelizacji o pożyczkę do 5000 PLN mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r. (wcześniej – przed dniem 1 marca 2020 r.).

DOFINANSOWANIE NA RZECZ OCHRONY MIEJSC PRACY Z FGŚP – DROBNA ZMIANA

Wskutek nowelizacji o dofinansowanie na rzecz ochrony miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych może ubiegać się także podmiot, któremu przysługuje tytuł prawny do:

 • zabytku o statusie pomnika historii w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub
 • zabytku wpisanego na Listę dziedzictwa światowego, o której mowa w art. 11 ust. 2 Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjętej w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji.

Wymogiem jest, aby zatrudnieni, na rzecz których podmiot ubiega się o dofinansowanie, wykonywali czynności zawodowe dotyczące zabytku lub infrastruktury z nim związanej.

DEMATERIALIZACJA AKCJI – WIĘCEJ CZASU NA SPEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW

Nowelizacja przesuwa w czasie termin spełnienia pierwszorzędnych obowiązków związanych z obligatoryjną dematerializacją wszystkich akcji spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych z 30 czerwca 2020 r. na 30 września 2020 r. Natomiast moc obowiązujących dotychczas dokumentów akcji wygaśnie dopiero 1 marca 2021 r.

Harmonogram najważniejszych obowiązków, uwzględniający zmiany terminów wprowadzone Tarczą Antykryzysową 3.0, prezentujemy w alercie ALERT PRAWNY – OBOWIĄZKOWA DEMATERIALIZACJA AKCJI A COVID-19 (przesunięcie terminów), który mogą Państwo znaleźć w zakładce alertowej na stronie www.filipiakbabicz.com.

EGZEKUCJA Z WYNAGRODZENIA O PRACĘ – ZWIĘKSZNIE KWOTY WOLNEJ OD POTRĄCEŃ

Kodeks pracy wyznacza granice prowadzenia egzekucji z wynagrodzenia o pracę, która jest dokonywana:

 • do 60% wynagrodzenia – w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych;
 • do 50% wynagrodzenia – w pozostałych przypadkach.

Niemniej w każdym z tych przypadków kwotą wolną od jakiejkolwiek egzekucji jest wartość minimalnego wynagrodzenia o pracę netto (2600 PLN minus składki na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na PIT oraz wpłaty na PPK). Art. 52 Tarczy Antykryzysowej 3.0 w pewnych przypadkach modyfikuje wysokość ww. kwoty wolnej od potrąceń.

Jeżeli z powodu COVID pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu, kwota wolna od egzekucji ulega zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu.

Członkiem rodziny w rozumieniu przepisu jest:

 • małżonek;
 • rodzic wspólnego dziecka;
 • dziecko w wieku do 25. roku życia;
 • dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, albo zasiłek dla opiekuna.

Przez dziecko rozumie się dziecko własne pracownika, dziecko współmałżonka, a także dziecko rodzica wspólnego dziecka. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

„OPODATKOWANIE” VOD

Na podmioty dostarczające audiowizualną usługę medialną na żądanie (VOD) nałożono obowiązek cokwartalnego uiszczania na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej wpłaty 1,5% przychodu uzyskanego z tytułu opłat za dostęp do udostępnianych publicznie audiowizualnych usług medialnych na żądanie albo przychodu uzyskanego z tytułu emisji przekazów handlowych, jeżeli ten przychód w danym okresie rozliczeniowym jest wyższy.

Podmiot VOD posiadający siedzibę w innym państwie UE dokonuje wpłaty ustalonej na podstawie przychodów uzyskiwanych ta terytorium Polski.

W konsekwencji opodatkowania serwisów VOD takich jak popularne platformy Netflix czy HBO możemy spodziewać się przerzucenia ciężaru ponoszenia ww. obowiązku na konsumenta, w postaci podwyższenia ceny miesięcznego abonamentu. 

PENALIZACJA CHWILÓWEK

Udzielanie tzw. „chwilówek” nadal pozostanie legalne, jednakże ustawodawca rozszerza penalizację w przypadku żądania spełnienia rażąco niewspółmiernego świadczenia pieniężnego względem konsumenta.

Żądanie zapłaty kosztów innych niż odsetki w kwocie co najmniej dwukrotnie przekraczającej:

 • maksymalną wysokość tych kosztów określoną w ustawie,
 • przekraczającej stopę odsetek maksymalnych lub odsetek maksymalnych za opóźnienie, określonych w ustawie

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Szerzej zagadnienie to omawiamy w alercie ALERT PRAWNY – ANALIZA ROZWIĄZAŃ PRAWNOKARNYCH WPROWADZONYCH TARCZĄ ANTYKRYZYSOWĄ 3.0, który mogą Państwo znaleźć w zakładce alertowej na stronie www.filipiakbabicz.com.

ODMROŻENIE TERMINÓW PROCESOWYCH I SĄDOWYCH

Kolejnym etapem tzw. odmrażania gospodarki jest odmrażanie działania sądów, wobec czego Tarczą Antykryzysową 3.0 ustawodawca uchyla przepisy art. 15zzs i 15zzr, które stanowiły o wstrzymaniu rozpoczęcia biegu i zawieszeniu biegu terminów procesowych oraz sądowych.

Terminy, których bieg nie rozpoczął się, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy, natomiast terminy zawieszone biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Ustawa weszła w życie 16 maja 2020 r., wobec czego siedmiodniowy termin upływałby 23 maja – jednakże jest to sobota, wobec czego wątpliwości z tym związane omawiamy w alercie ALERT PRAWNY – TARCZA ANTYKRYZYSOWA 3.0 PRZYWRACA BIEG TERMINÓW PROCESOWYCH I SĄDOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH, który mogą Państwo znaleźć w zakładce alertowej na stronie www.filipiakbabicz.com.

Dodatkowo nowelizacja dodaje art. 15zzs1 i nast., omawiające sposób rozpoznawania spraw cywilnoprawnych w okresie pandemii oraz roku po odwołaniu tego stanu, przy czym najistotniejsze prezentujemy Państwu poniżej:

 • rozprawę lub posiedzenie jawne przeprowadza się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w nich uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu, chyba że przeprowadzenie rozprawy lub posiedzenia jawnego bez użycia powyższych urządzeń nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nim uczestniczących;
 • przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, jeżeli uzna rozpoznanie sprawy za konieczne, zaś przeprowadzenie wymaganych przez ustawę rozprawy lub posiedzenia jawnego mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w nich uczestniczących i nie można przeprowadzić ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, a żadna ze stron nie sprzeciwiła się przeprowadzeniu posiedzenia niejawnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia ich o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne; w przesyłanym zawiadomieniu należy pouczyć stronę niezastępowaną przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej o prawie i terminie do złożenia sprzeciwu;
 • jeżeli ze względu na szczególne okoliczności prezes sądu tak zarządzi, członkowie składu, z wyjątkiem przewodniczącego i referenta sprawy, mogą brać udział w posiedzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem posiedzenia, na którym dochodzi do zamknięcia rozprawy.
 • Jeżeli postępowanie dowodowe zostało przeprowadzone w całości, sąd może zamknąć rozprawę i wydać orzeczenie na posiedzeniu niejawnym po uprzednim odebraniu od stron lub uczestników postępowania stanowisk na piśmie.

Natomiast w art. 11 Tarczy Antykryzysowej 3.0 zawarto upoważnienie ustawowe dla Ministra Sprawiedliwości, który w drodze rozporządzenia określi sposób zaprojektowania, wdrożenia, eksploatacji, integracji i rozwoju systemu teleinformatycznego obsługującego postępowania sądowe, mając na uwadze możliwości techniczne i organizacyjne sądów oraz potrzebę sprawnego działania systemu przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

ZAPEWNIAMY POMOC

Na wszelkie Państwa pytania dotyczące obowiązków i uprawnień pracodawcy w związku z epidemią COVID-19 odpowiedzą członkowie zespołu antykryzysowego FILIPIAK BABICZ LEGAL spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu.

Zachęcamy do regularnego odwiedzania strony KORONAWIRUS – ALERTY PRAWNE FILIPIAK BABICZ LEGAL sp. k. w celu pozostawania na bieżąco z informacjami dot. tarczy antykryzysowej, a ponadto także w celu zapoznania się z pozostałymi prawnymi materiałami, mającymi ułatwić przedsiębiorcom funkcjonowanie w dobie epidemii.

Zobacz także:
01.06.2023

Dokumentacja cen transferowych – im wcześniej, tym lepiej 

20.04.2023

Fundacja rodzinna – czy opłacalna podatkowo?

24.03.2023

Fundacja rodzinna – nowy instrument planowania sukcesji biznesu

10.08.2021

Tarcza Finansowa – zaniechanie poboru podatku?

06.08.2021

Rozliczenie dofinansowania z tarcz pomocowych – kontrole, spór z PFR. Perspektywa dla przedsiębiorców.

10.03.2021

Podcast odc. 005: Nowe prawo holdingowe – armagedon czy wyważony kompromis?