06.08.2021

Rozliczenie dofinansowania z tarcz pomocowych – kontrole, spór z PFR. Perspektywa dla przedsiębiorców.

Upłynął rok od startu programu Tarczy Finansowej PFR 1.0. Przedsiębiorcy są zobowiązani do rozliczenia otrzymanych subwencji finansowych. Z jakimi problemami mierzą się dziś przedsiębiorcy?

Być albo nie być. PFR odwraca głowę.

Niektórzy przedsiębiorcy są wzywani do zwrotu otrzymanych środków w całości, niektórzy do części większej niż zakładali, a niektórzy wciąż nie mogą uzyskać pomocy w kwocie, która – jak uważają – była im należna na gruncie dokumentacji programowej.

Sytuacji towarzyszy wiele emocji, bo dla wielu mowa o przysłowiowym „być albo nie być”. Wskutek zwrotu pomocy zagrożony jest interes nie tylko samych przedsiębiorców, ale też ich pracowników oraz wierzycieli, a w gruncie rzeczy wszystkich interesariuszy łącznie z konsumentami.

Pojawia się wątpliwość, czy przedsiębiorcy powinni ponosić negatywne konsekwencje wynikające z nie zawsze właściwej interpretacji reguł szybko organizowanego programu pomocy?

Przeprowadzenie procedury zwrotu pomocy publicznej nie powinno przecież zaprzepaszczać korzyści ekonomicznych osiągniętych wskutek jej udzielenia.

Z mojego doświadczenia wynika, że próba pozasądowego rozstrzygnięcia sporu między przedsiębiorcą a PFR często nie daje oczekiwanych rezultatów.

Przedsiębiorcy mają nadzieję, że PFR wyciągnie do nich pomocną dłoń, nawet jeśli popełnili błędy na etapie ubiegania się o finansowanie programowe; jednak PFR odwraca głowę. W końcu przedsiębiorca i PFR są równorzędnymi stronami umowy subwencji finansowej.

Relacja, jaka ich łączy, ma swój określony kształt – nadany wprawdzie przez PFR, ale przy udziale oświadczeń złożonych przez przedsiębiorcę (co do danych finansowych, jego statusu wielkości przedsiębiorcy itp.). Ustalenia wiążą równo obie strony. Przedsiębiorca, chcąc skutecznie zawalczyć o swój interes musi wejść na drogę sądową.

Szczególnie wpływa na to okoliczność, że mowa o skomplikowanej i niejednoznacznej dokumentacji programowej wchodzącej w zakres i tak trudnej materii leżącej na styku prawa cywilnego i administracyjnego, w ramach której sprawnie odnajduje się tylko niewielka grupa specjalistów.

Można odnieść wrażenie, że po stronie PFR spotykamy się ze stanowiskiem „twarde prawo, ale prawo”. Przedsiębiorca powinien był wiedzieć, na co i na jakich warunkach się godzi.

Pojawiają się pytania:

  • Czy jest tak rzeczywiście?
  • Jaka relacja łączy PFR i beneficjenta pomocy?
  • Czy ów beneficjent pozostaje bezradny wobec stanowiska PFR?
  • W jaki sposób może on dochodzić swoich racji? 

Spór sądowy z PFR

Z uwagi na przyjętą metodę udzielenia pomocy i skomplikowaną, niejednoznaczną treść dokumentacji programowej, wielu przedsiębiorców nie wie, w jaki sposób może dochodzić swoich racji, w przypadku kiedy nie podzielają stanowiska PFR (np. co do wysokości zwrotnej części subwencji finansowej). Problemy zaczyna się już na etapie wyboru rodzaju postępowania. Sądy administracyjne czasem uznają swoją właściwość, a czasem nie. Taka sytuacja godzi w pewność obrotu gospodarczego.

Do rozstrzygania sporów z PFR właściwe są sądy powszechne. Wynika to z następujących przesłanek.

Po pierwsze, w polskim prawie występuje konstytucyjne domniemanie kompetencji sądów powszechnych.

Po drugie, sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej w zakresie określonym w ustawie, a więc w uproszczeniu ich właściwość musi zawsze wynikać z określonego przepisu ustawy zwykłej (zakres rzeczowy reguluje w głównej mierze prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). W szczególności sądy administracyjne nie są właściwe do rozpoznawania zarzutów odnośnie do prawidłowości zawierania i realizacji umów o charakterze cywilnoprawnym niezależnie od tego, kto jest ich stroną.

Po trzecie, możliwość wydania decyzji administracyjnej powinna znajdować umocowanie w przepisach prawa zarówno w ujęciu podmiotowym, jak i przedmiotowym.

Po czwarte, źródłem stosunku prawnego między PFR a przedsiębiorcą jest umowa subwencji finansowej. Przedsiębiorca składał wniosek i jednocześnie, w ramach tej procedury, podpisywał umowę subwencji finansowej. Następnie umowę tę podpisywał przedstawiciel właściwego banku działając w charakterze pełnomocnika PFR. Od tego momentu strony były związane umową subwencji finansowej. Jeśli podstawą udzielenia pomocy finansowej jest umowa cywilnoprawna, to taki też charakter mają czynności związane z jej zawarciem.

Po piąte, decyzje wydawane przez PFR mają swe źródło w dokumentacji programowej, a nie przepisach powszechnie obowiązującego prawa, więc nie mają one charakteru administracyjnoprawnego, ale cywilnoprawny.

Przedsiębiorca na łasce PFR?

Jak wynika z powyższego, przedsiębiorca może dochodzić swoich praw (szerzej – zabezpieczyć swój interes) na drodze postępowania cywilnego.

Przedsiębiorca nie jest skazany na łaskę i niełaskę PFR, jeśli nie podziela wniosków zawartych w decyzjach PFR czy też w wezwaniu do zwrotu subwencji finansowej. Może on skorzystać ze swojego prawa do sądu i rozstrzygnięcia sporu przez sąd powszechny.

Pojawia się jednak pytanie – jak?
Aby wybrać właściwą strategię działania należy zbadać aspekty sprawy, m.in.: wybór sądu właściwego miejscowo czy też właściwego trybu postępowania, określenie charakteru prawnego decyzji PFR i zakresu dyskrecjonalności PFR, odniesienia do kontrowersyjnych zmian dokumentacji programowej, wykładni pojęcia obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) i innych, czasem wieloznacznych pojęć.

W tym celu przedsiębiorca może skorzystać z doradztwa specjalisty. Ważne, aby miał świadomość, że ma możliwość działania.

Rozmawiajmy o bezpiecznych rozwiązaniach

Wspólnie z zespołem Filipiak Babicz Legal trzymamy rękę na pulsie. Przygotowujemy przedsiębiorców do kontroli dofinansowań z tarcz pomocowych. Weryfikujemy dokumentację i ograniczamy ryzyka związane z przyznanym dofinansowaniem. Przygotowujemy opinie i wnioski do urzędów, w tym o interpretację podatkową.

Zobacz także:
10.08.2021

Tarcza Finansowa – zaniechanie poboru podatku?

10.12.2020

Obowiązek beneficjenta do potwierdzenia umowy subwencji PFR

16.06.2020

Dofinansowanie z programu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

01.06.2020

Tarcza antykryzysowa 3.0. – dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku o statusie pomnika historii lub zabytku wpisanego na listę dziedzictwa światowego

01.06.2020

Tarcza antykryzysowa 3.0