16.06.2020

Dofinansowanie z programu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Przedsiębiorco,

informujemy o możliwości uzyskania dofinansowania z programu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości („PARP”), „Dotacje na kapitał obrotowy”. Poniżej zaprezentowane są jedynie ogólne informacje z relatywnie szerokiej gamy dokumentacji towarzyszącej realizacji programu.

Celem naboru jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy (w rozumieniu Rozporządzenia Komisji 651/2014), który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Otrzymane dofinansowanie firmy będą mogły przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

W zakresie wyliczania wysokości zatrudnienia na potrzeby określenia statusu przedsiębiorcy przydatne będzie pismo UOKiK.

 1. Program skierowany jest dla średnich przedsiębiorców prowadzących działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.

Średnie przedsiębiorstwo, czyli podmiot który ma siedzibę lub oddział na terenie Polski, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

Pomocny w określeniu statusu Państwa przedsiębiorstwa będzie Kwalifikator MŚP oraz definicja MŚP.

 1. Wnioski będzie można składać od 15 czerwca do 31 lipca.
 2. Przewidziano dwie wersje programu dla przedsiębiorstw w różnych województwach. Dla przedsiębiorstw w Polsce wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie) przewidziano Program Operacyjny Polska Wschodnia, a w zakresie pozostałych województw należy składać wniosek do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wybór programu dokonuje się automatycznie przez wybór województwa. Województwo musi być zgodne z danymi w KRS, CEIDG, REGON.
 3. Warunkiem jest m.in. znajdowanie się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Komisji 651/2014 (i jednocześnie nieznajdowanie się w trudnej sytuacji na 31 grudnia 2019 r.) lub spadek obrotów w ujęciu wartościowym w wys. 30%, który należy liczyć w zasadzie tak samo, jak w przypadku Tarczy Finansowej PFR dla Mikroprzedsiębiorstw i MŚP (pierwszy miesiąc po 1 lutego 2020 w stos. do mies. poprzedniego albo analogicznego mies. roku poprzedniego). Spadek obrotów należy wykazać nawet, jeżeli jest się przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji. Spadek obrotów będzie potwierdzany na postawie deklaracji VAT-7, ewidencji JPK_VAT albo przychodów z innych źródeł (tzw. przychód operacyjny) w rozumieniu ustawy CIT albo przychód w rozumieniu ustawy PIT.
 4. Liczbę pracowników dla ustalenia wysokości dotacji należy podawać w oparciu o jednostkę FTE (odpowiednik pełnych etatów). W tym przypadku, inaczej niż w przypadku określania statusu średniego przedsiębiorcy, nie bierzemy pod uwagę zatrudnienia podmiotów powiązanych. Na ten moment mowa tylko o umowach o pracę, ale trwają pracę nad ewentualnym włączeniem osób współpracujących (na wzór definicji pracownika z Tarczy Finansowej PFR na potrzeby określania wysokości subwencji/umorzenia).
 5. Kwota dofinansowania stanowi iloczyn stawki jednostkowej dla określonego poziomu zatrudnienia i liczby miesięcy, w których wnioskodawca potrzebuje wsparcia, przy czym wnioskodawca może ubiegać się o finansowanie kapitału obrotowego na okres maksymalnie trzech miesięcy. Wysokość dotacji można określić na podstawie tabeli – Za-7_Tabela-stawek-jednostkowych-08062020
 6. Wnioskodawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby upoważnione do jego reprezentowania przy zawarciu umowy o dofinansowanie posiadały kwalifikowany podpis elektroniczny.
 7. Konieczne będzie zabezpieczenie wekslowe.
 8. Środki będzie można wydatkować na kapitał obrotowy – zaspokojenie pilnych potrzeb w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19. Przykładowo: opłaty związane z prowadzeniem biura, zakładu, usługi sprzątania, ochrony, telekomunikacyjne itp., zakup materiałów biurowych, spożywczych na potrzeby pracowników, ochronnej odzieży służbowej, utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej, usługi z zakresu obsługi prawnej, księgowej etc. Podatek od towarów i usług (VAT) jest wydatkiem niekwalifikowalnym.
 9. Nie będzie weryfikowane na co faktycznie i konkretnie przeznaczono środki otrzymane w ramach dofinansowania, ale będzie sprawdzane, czy po upływie okresu wskazanego we wniosku (1-3 mies.) firma przetrwała (np. nie zaprzestała działalności, nie zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne, upadłościowe, restrukturyzacyjne).
 10. Wsparcie z konkursu będzie można łączyć z innymi formami wsparcia związanymi z COVID-19, w szczególności niestanowiącymi pomocy publicznej, takimi jak np. świadczenie postojowe. W przypadku, gdy wsparcie w ramach konkursu jest łączone z innymi formami wsparcia związanego z COVID-19 stanowiącego pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce w postaci subwencji i ulg w płatnościach, łączny limit pomocy uzyskanej z różnych źródeł nie może przekroczyć 800 tys. euro, zaś w przypadku beneficjentów działających w (i) sektorze rybołówstwa i akwakultury nie może przekroczyć 120 tys. EUR, a (ii) w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych – 100 tys. EUR. Dotyczy to np. dodatkowych zwolnień z podatku od nieruchomości. Pewne ograniczenia mogą mieć zastosowanie w przypadku pomocy przyznanej na projekty badawczo-rozwojowe związane z COVID-19) i selektywnych subsydiów płacowych, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych do maksymalnej intensywności w tych sekcjach. Pomoc publiczna udzielana w ramach konkursu „Dotacje na kapitał obrotowy” może być kumulowana z inną pomocą publiczną do łącznego limitu nieprzekraczającego 800 tys. EUR (w przypadku przedsiębiorców działających w grupie, limit ten stosuje się do całej grupy). W przypadku, gdy na moment zawarcia umowy o dofinansowanie projektu rekomendowana kwota dofinansowania łącznie z inną pomocą, przekroczy dopuszczalny limit, wnioskodawca może wystąpić do PARP z wnioskiem o udzielenie dofinansowania na projekt w kwocie niepowodującej przekroczenia dopuszczalnych limitów.

Przedsiębiorca może to sprawdzić na stronie: https://www.uokik.gov.pl/covid19_a_pomoc_publiczna.php#faq3997

 1. Należy zapoznać się z całością dokumentacji dostępnej na stronie PARP

Zespół kryzysowy Filipiak Babicz Legal pozostaje w tym zakresie do Państwa usług. Zapraszamy do kontaktu.

Zobacz także:
01.06.2023

Dokumentacja cen transferowych – im wcześniej, tym lepiej 

20.04.2023

Fundacja rodzinna – czy opłacalna podatkowo?

24.03.2023

Fundacja rodzinna – nowy instrument planowania sukcesji biznesu

10.08.2021

Tarcza Finansowa – zaniechanie poboru podatku?

06.08.2021

Rozliczenie dofinansowania z tarcz pomocowych – kontrole, spór z PFR. Perspektywa dla przedsiębiorców.

10.03.2021

Podcast odc. 005: Nowe prawo holdingowe – armagedon czy wyważony kompromis?