01.06.2020

Tarcza antykryzysowa 3.0. – dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku o statusie pomnika historii lub zabytku wpisanego na listę dziedzictwa światowego

W dniu 15 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020, poz. 875), dalej: Tarcza Antykryzysowa 3.0.

Wskazany akt normatywny wprowadza zmiany przede wszystkim do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695 ze zm.), dalej: ustawa o COVID – 19 oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 695, 875), dalej: Tarcza Antykryzysowa 2.0., ale też do innych regulacji.

Tym samym, warto zauważyć, że dopiero Tarcza Antykryzysowa 3.0. w art. 46 pkt 11 odnosi się do sytuacji właścicieli zabytków poprzez wprowadzenie art. 15ga.

CZEGO DOTYCZĄ NOWE PRZEPISY?

Zgodnie z art. 15ga ust. 1 Tarczy Antykryzysowej 3.0 osobie prawnej, jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub osobie fizycznej, której przysługuje tytuł prawny do zabytku o statusie pomnika historii w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 282 i 782) lub zabytku wpisanego na Listę dziedzictwa światowego, o której mowa w art. 11 ust. 2 Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjętej w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji (Dz.U. z 1976 r. poz. 190), przysługuje, na jej wniosek, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez tę osobę lub jednostkę organizacyjną, nieprzerwanie w okresie nie krótszym niż przez 3 miesiące bezpośrednio poprzedzające ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego, którzy wykonują czynności zawodowe dotyczące zabytku lub infrastruktury z nim związanej.

Mając na uwadze powyższe, warto podkreślić, że niniejsza regulacja odnosi się jedynie do kwestii dofinansowania do wynagrodzeń pracowników. Oznacza to, że na podstawie art. 15ga ust. 1 wykluczone jest ubieganie się o środki finansowe, które zostaną przeznaczone na inny cel. 

CZY WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ODNOSI SIĘ DO WŁAŚCICIELA KAŻDEGO ZABYTKU?

Nie, art. 15ga ust. 1 Tarczy Antykryzysowej 3.0 wyraźnie zawęża ten krąg do podmiotów posiadających tytuł prawny do:

 1. zabytku o statusie pomnika historii w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 282 i 782).
 2. zabytku wpisanego na Listę dziedzictwa światowego, o której mowa w art. 11 ust. 2 Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjętej w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji (Dz.U. z 1976 r. poz. 190).

Nadto, na podstawie art. 15ga ust. 3, dofinansowanie przysługuje właścicielom wskazanych wyżej zabytków tylko w wypadku, gdy:

 • na dzień ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego oraz na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w art. 15ga ust. 9, zatrudnia co najmniej 50 pracowników;
 • w następstwie ograniczeń związanych z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii spadły dochody podmiotu uzyskiwane w związku z funkcjonowaniem zabytku;
 • podmiot nie uzyskał ze środków publicznych dofinansowania do wynagrodzeń w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat.

W tym miejscu należy uzupełnić powyższe o stwierdzenie, że zgodnie z art. 15ga ust. 1, dofinansowanie przysługuje do określonej grupy pracowników. Są to osoby zatrudnione przez wskazane podmioty, nieprzerwanie w okresie nie krótszym niż przez 3 miesiące bezpośrednio poprzedzające ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego, którzy wykonują czynności zawodowe dotyczące zabytku lub infrastruktury z nim związanej.

 

UWAGA! Zgodnie z art. 15ga ust. 7 Tarczy Antykryzysowej 3.0 w odniesieniu do jednego zabytku, tj. zabytku o statusie pomnika historii lub zabytku wpisanego na Listę dziedzictwa światowego, dofinansowanie przysługuje jednemu podmiotowi. Regulację tę należy zrozumieć w ten sposób, że w przypadku, gdy tytuł prawny do zabytków o których mowa w art. 15ga ust. 1 przysługuje więcej niż jednemu podmiotowi, wówczas tylko jeden z nich może ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników.

CZY DOFINANSOWANIE PRZYSŁUGUJE TYLKO OSOBOM POZOSTAJĄCYM W STOSUNKU PRACY?

Nie, zgodnie z art. 15ga ust. 2 przepisy dot. dofinansowanie stosuje się odpowiednio wobec osób zatrudnionych na podstawie:

 • umowy o pracę nakładczą,
 • umowy o dzieło,
 • umowy zlecenia,
 • innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 875), dalej: k.c., stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia.

CZYM JEST SPADEK DOCHODÓW PODMIOTU UZYSKIWANYCH W ZWIĄZKU Z FUNKCJONOWANIEM ZABYTKU?

Art. 15ga ust. 4 stanowi, że przez spadek rozumie się nie mniej niż o 25% obliczony stosunek dochodów uzyskiwanych w związku z funkcjonowaniem zabytku z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 9, w porównaniu do dochodów z miesiąca poprzedniego. Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych – w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Na podstawie art. 15ga ust. 5 ustawy, wynagrodzenie jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości do 80% wynagrodzenia brutto pracowników, o których mowa w ust. 1, nie więcej niż 100% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564) oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Wysokość wynagrodzenia brutto ustala się na podstawie średniego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego:

 • liczonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – w przypadku pracowników pozostających w stosunku pracy;
 • wynikającego z zawartych umów – w przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą, umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z k.c. stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia.

Wypłata dofinansowania następuje w okresach miesięcznych.

Odmowa przyznania dofinansowania następuje w drodze decyzji administracyjnej.

KIEDY DOFINANSOWANIE NIE PRZYSŁUGUJE?

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o dofinansowanie, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

NA JAK DŁUGI OKRES PRZYZNAWANE JEST DOFINANSOWANIE?

Dofinansowanie przyznaje się jednokrotnie na okres od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 9, do dnia ustania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie dłużej jednak niż na 3 miesiące.

JAKIE ELEMENTY POWINIEN ZAWIERAĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE?

Wniosek o przyznanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników zawiera:

 • wskazanie zabytku, o którym mowa w ust. 1, i tytułu prawnego składającego wniosek do tego zabytku;
 • oświadczenie o liczbie zatrudnionych pracowników wraz ze wskazaniem formy prawnej i okresu zatrudnienia, a także nazwy zajmowanego stanowiska oraz zakresu obowiązków;
 • wykaz pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze wskazaniem formy prawnej i okresu zatrudnienia, nazwy zajmowanego stanowiska, zakresu obowiązków, wysokości wynagrodzenia poszczególnych pracowników za poszczególne okresy miesięczne i należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenie społeczne, a także wnioskowaną wysokość dofinansowania w odniesieniu do poszczególnych pracowników;
 • oświadczenie o spadku dochodów składającego wniosek uzyskiwanych w związku z funkcjonowaniem zabytku, o którym mowa w ust. 1, w następstwie ograniczeń związanych z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii i wskazanie okoliczności mających wpływ na spadek dochodów;
 • numer rachunku bankowego podmiotu wnioskującego o dofinansowanie.

ZAPEWNIAMY POMOC

Na wszelkie Państwa pytania dotyczące obowiązków lekarzy w związku z epidemią  COVID – 19 odpowiedzą prawnicy FILIPIAK BABICZ LEGAL spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu.

Zachęcamy do regularnego odwiedzania strony KORONAWIRUS – ALERTY PRAWNE FILIPIAK BABICZ LEGAL sp. k. w celu pozostawania na bieżąco z informacjami dot. tarczy antykryzysowej, a ponadto także w celu zapoznania się z pozostałymi prawnymi materiałami, mającymi ułatwić przedsiębiorcom funkcjonowanie w dobie epidemii.

 

Zobacz także:
01.06.2023

Dokumentacja cen transferowych – im wcześniej, tym lepiej 

20.04.2023

Fundacja rodzinna – czy opłacalna podatkowo?

24.03.2023

Fundacja rodzinna – nowy instrument planowania sukcesji biznesu

10.08.2021

Tarcza Finansowa – zaniechanie poboru podatku?

06.08.2021

Rozliczenie dofinansowania z tarcz pomocowych – kontrole, spór z PFR. Perspektywa dla przedsiębiorców.

10.03.2021

Podcast odc. 005: Nowe prawo holdingowe – armagedon czy wyważony kompromis?