10.12.2020

Obowiązek beneficjenta do potwierdzenia umowy subwencji PFR

Niniejszy alert skierowany jest do wszystkich przedsiębiorców, którzy uzyskali wsparcie w postaci subwencji z Tarczy Finansowej PFR, w tym także przedsiębiorców prowadzących działalność kantorową, którzy dokonali zwrotu subwencji finansowej na skutek wezwania otrzymanego od PFR.


Zgodnie z § 9 ust. 1 umowy subwencji finansowej w zw. z § 11 ust. 11 Regulaminu Tarczy Finansowej przedsiębiorcy, którzy uzyskali subwencję finansową od PFR, do 31 grudnia 2020 r. mają czas na potwierdzenie należytego zawarcia umowy subwencji finansowej poprzez złożenie opisanych przez nas poniżej dokumentów w formie papierowej bądź elektronicznej. Istotne jest to, że powyższy obowiązek skierowany jest do wszystkich przedsiębiorców, a nie tylko tych, którzy np. w ramach czynności subwencyjnych reprezentowani byli wadliwie.

Jeżeli beneficjent chce zachować subwencję finansową, to musi zadbać o terminowe złożenie dokumentacji. W przeciwnym przypadku może zostać zobowiązany do zwrotu całości otrzymanych środków niezależnie od tego, czy spełnia warunki do zwrotu subwencji w mniejszej wysokości.

POTWIERDZENIE NALEŻYTEGO ZAWARCIA UMOWY SUBWENCYJNEJ
W pierwszej kolejności kluczowe jest zweryfikowanie, czy przy czynnościach dotyczących składania wniosku subwencyjnego, podpisywania umowy lub wnoszenia odwołania od decyzji PFR przedsiębiorca był należycie reprezentowany.

BENEFICJENCI REPREZENTOWANI NALEŻYCIE
W zależności od formy prowadzenia działalności gospodarczej (bądź osoby działającej w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy) PFR wyróżnia następujące metody potwierdzenia, że dana osoba była prawidłowo umocowana do złożenia wniosku oraz akceptacji i zawarcia umowy subwencji finansowej:

I. W sytuacji, w której wszystkie czynności dokonywane były przez osobę upoważnioną do samodzielnego działania w imieniu spółki zgodnie z informacjami ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym, tj.:

 • wspólnika lub prokurenta spółki osobowej (jeżeli umowa spółki nie zastrzega reprezentacji łącznej);
 • członka zarządu lub prokurenta spółki kapitałowej, który zgodnie z umową lub statutem spółki uprawniony jest do jednoosobowej reprezentacji spółki;

beneficjent zobligowany jest do złożenia informacji odpowiadającej odpisowi pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego.

II. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, którzy w ramach czynności subwencyjnych działali we własnym imieniu, zobligowani są do złożenia wyciągu z CEIDG.

III. W przypadku gdy przedsiębiorca reprezentowany był przez pełnomocnika, to:

 • zobligowany jest do złożenia pełnomocnictwa udzielonego zgodnie z zasadą reprezentacji beneficjenta (1) w formie pisemnej z podpisami notarialnie
  poświadczonymi lub (2) przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, w treści zgodnego z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu programu,
  udzielone w ww. formie najpóźniej w dniu złożenia wniosku o subwencję finansową, nie może być to pełnomocnictwo udzielone post factum.
  oraz
 • informacji odpowiadającej odpisowi pełnemu z KRS albo wydruk z CEIDG, z których będzie wynikało umocowanie osób podpisujących pełnomocnictwo.
  Jeżeli pełnomocnik działał w oparciu o pełnomocnictwo, które nie zostało udzielone w sposób opisany powyżej, konieczne jest zastosowanie metody wskazanej w kolejnym punkcie, tj. złożenie oświadczenia o potwierdzeniu i akceptacji treści i należytego zawarcia umowy subwencji finansowej.

 

BENEFICJENCI REPREZENTOWANI WADLIWIE
Gdy umowa subwencji finansowej została zawarta przez osobę, która nie była upoważniona do samodzielnego działania w imieniu beneficjenta, beneficjent
zobligowany jest do złożenia dwóch dokumentów:

1) oświadczenia zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu programu, złożonego zgodnie z zasadą reprezentacji beneficjenta (1) w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi lub (2) przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego
oraz
2) informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z KRS albo wydruk z CEIDG, z których będzie wynikało umocowanie osób podpisujących oświadczenie.

W przypadku spółek cywilnych pełnomocnictwo oraz oświadczenie powinny zostać podpisane przez wszystkich wspólników spółki cywilnej.

Oświadczenie powinny złożyć spółki osobowe i kapitałowe, w których występuje zasada reprezentacji wieloosobowej, a także spółki oraz indywidualni przedsiębiorcy reprezentowani przez pełnomocników, np. księgową mającą dostęp do bankowości elektronicznej, pracownika, prawnika itp., którym nie zostało udzielone pełnomocnictwo w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi lub przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego najpóźniej na dzień
złożenia wniosku/podpisania umowy/złożenia odwołania.

FORMA DOKUMENTÓW
Dokumenty można złożyć w formie papierowej bądź elektronicznej. W przypadku wyboru formy tradycyjnej pełnomocnictwo lub oświadczenie powinno
zostać złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, natomiast dokumenty z KRS i CEIDG w formie wydruków.

Jeżeli beneficjent zdecyduje się na drogę elektroniczną, pełnomocnictwo lub oświadczenie powinno zostać opatrzone kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi, natomiast dokumenty z KRS i CEIDG w formie wyciągów.

PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ KANTOROWĄ
Przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową znajdują się w pozycji szczególnej. Wiele zależy od indywidualnej sytuacji danego przedsiębiorcy, m.in.
momentu zawarcia umowy subwencji finansowej, czy prowadzenia działalności również w innych obszarach, tj. poza działalnością kantorową.
Może być tak, że przedsiębiorca, w świetle postanowień dokumentów programowych, wcale nie jest zobowiązany do zwrotu subwencji, mimo otrzymania wezwania od PFR.

W takim przypadku możliwe są następujące scenariusze:
1) kwestionowanie zasadności roszczenia wystosowanego przez PFR o zwrot nienależnie pobranej subwencji – w sytuacji, w której przedsiębiorca nie zwrócił subwencji mimo wezwania PFR;
2) wystosowanie przez przedsiębiorcę roszczenia do PFR o ponowną wypłatę na podstawie prawidłowego wniosku subwencji – w sytuacji, w której
przedsiębiorca zwrócił subwencję po otrzymaniu wezwania PFR pomimo tego, że nie miał takiego obowiązku.

Co jednak najbardziej istotne, w obu przypadkach przedsiębiorca nie zostaje zwolniony z obowiązku złożenia potwierdzenia należytego zawarcia umowy subwencji finansowej do dnia 31 grudnia 2020 r., zgodnie z instrukcją opisaną w poprzednich punktach.

Zaniechanie złożenia ww. potwierdzenia do dnia 31 grudnia 2020 r. może się wiązać z zamknięciem drogi do odzyskania lub – następnie – umorzenia subwencji finansowej przez kantor.

Ocena prawna możliwości utrzymania bądź odzyskania subwencji finansowej przez kantor może być niejednoznaczna, dlatego należy zalecić przedsiębiorcom kontakt z prawnikiem – specjalistą w celu analizy ich indywidualnej sytuacji. 

ZAPEWNIAMY POMOC
Na wszelkie Państwa pytania dotyczące Tarczy Finansowej PFR odpowiedzą̨ prawnicy FILIPIAK BABICZ LEGAL spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu.

Zobacz także:
10.08.2021

Tarcza Finansowa – zaniechanie poboru podatku?

06.08.2021

Rozliczenie dofinansowania z tarcz pomocowych – kontrole, spór z PFR. Perspektywa dla przedsiębiorców.

16.06.2020

Dofinansowanie z programu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

01.06.2020

Tarcza antykryzysowa 3.0. – dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku o statusie pomnika historii lub zabytku wpisanego na listę dziedzictwa światowego

01.06.2020

Tarcza antykryzysowa 3.0

05.05.2020

Obowiązek zgłoszenia budowy w Prawie budowlanym a zawieszenie biegu terminu na milczące załatwienie sprawy