r. pr. Marzena Rosler - Borakiewicz

Reprezentuje Klientów  w postępowaniach sądowych przed sądami pracy w sporach wynikających ze stosunku pracy m.in. w sprawach dotyczących odwołania od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę, roszczeń o zapłatę odszkodowań, wynagrodzeń za pracę, wynagrodzeń i dodatków za pracę w godzinach nadgodzinach i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, w sprawach wypadków przy pracy, ustalenia istnienia stosunku pracy, sporach z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych (w tym o podleganie ubezpieczeniom społecznym) oraz prawa cywilnego.

Specjalizuje się w problematyce zwolnień grupowych (przygotowywanie dokumentacji, udzielanie porad prawnych w zakresie kryteriów doboru pracowników do zwolnień, procedur związanych z konsultacjami ze związkami zawodowymi działającymi u pracodawcy, przygotowywanie regulaminu zwolnień grupowych oraz dokumentacji do powiatowego urzędu pracy, zagadnieniami związanymi z ochroną danych osobowych w zbiorowym prawie pracy), zakazie konkurencji,  tajemnicy przedsiębiorstwa. Opracowuje wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy – m.in. regulaminy pracy, wynagradzania, ZFŚS, pracy w trybie home office, korzystania z mienia powierzonego przez pracodawcę , a także inne dokumenty z zakresu prawa pracy – umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, itp.

Doradza na bieżąco firmom w stosowaniu przepisów prawa HR mając na uwadze ich potrzeby biznesowe, a także wartości, standardy na których budują swój biznes.

Sporządza opinie prawne z zakresu prawa pracy – w tym dot. czasu pracy, rozwiązywania stosunku pracy (zwolnień indywidualnych, zwolnień w trybie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników), pracy w godzinach nadliczbowych, danych osobowych w prawie pracy.

Zajmuje się audytem procesów HR, identyfikacją ryzyk związanych z brakiem ich przestrzegania, w celu  zapewnienia zgodności prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi, tak by ograniczyć odpowiedzialności osób zarządzających.

Pomaga Klientom zrozumieć i skutecznie wdrożyć mechanizmy– procedury i narzędzia, umożliwiające podejmowanie skutecznych działań wyprzedzających ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizacji, realizację zgłoszonych nieprawidłowości, raportowania niepożądanych zachowań występujących w organizacji (whistleblowing).


02.02.2021

ALERT: Tarcza antykryzysowa 7.0 – branża hotelarska

21.12.2020

ALERT PRAWNY: Dotacje dla przedsiębiorców, dotacje branżowe, zapowiedź II rundy subwencji

14.10.2020

PRZEWODNIK po kontrolach związanych z pomocami antykryzysowymi

01.06.2020

Tarcza antykryzysowa 3.0. – dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku o statusie pomnika historii lub zabytku wpisanego na listę dziedzictwa światowego

01.06.2020

Rozwiązania prawne w tarczy antykryzysowej 3.0 dotyczące pracowników będących cudzoziemcami

Pozyskanie dofinansowania w warunkach przestoju ekonomicznego
20.04.2020

Pozyskanie dofinansowania z FGŚP na warunkach przestoju ekonomicznego

POZYSKANIE DOFINANSOWANIA Z FGŚP
20.04.2020

Pozyskanie dofinansowania z FGŚP na warunkach spadku obrotów i obniżenia wymiaru czasu pracy (tarcza 1.1.)

20.04.2020

Który rodzaj dofinansowania z tarczy antykryzysowej mam wybrać – przewodnik (tarcza 1.1.)